ขณะนี้ระบบสามารถเรียกดูรายงานราชการได้ตาม ระยะเวลาการชำระเงิน (Pay Period) และวันที่จ่าย (Pay Date) ดังนี้1) กรณีที่สร้างรายงานตาม ระยะเวลาการชำระเงิน (Pay Period) 

- ระบบจะดึงข้อมูลตามรอบเงินเดือนที่มีการตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าเงินเดือนในสาขา 

- กรณีที่มีการจ่ายเงินเดือนมากกว่า 1 ครั้ง เช่น จ่ายเงินเดือน 2 ครั้งต่อเดือน ระบบจะแสดงยอดรวมของเงินได้และภาษีของทั้ง 2 งวดในรายงาน ภงด.1 

2) กรณีที่สร้างรายงานตาม วันจ่าย (Pay Date)

- ระบบจะดึงข้อมูลตามวันที่จ่ายเงิน แต่ทั้งนี้จะไม่สามารถดึงข้อมูลตามวันจ่ายที่อยู่คนละเดือนได้

ตัวอย่าง

งวดการจ่ายเงิน (Payment Schedule) = เดือนละสองครั้ง (Twice a Month)
วันสิ้นสุดรอบเงินเดือนงวดแรก (End Of First Cycle) = 15

วันตัดรอบ (Cut Off Date) = สิ้นเดือน (End of Month)


รอบเงินเดือน 01-15/03/2564 จ่ายวันที่ 20/03/2564

- รวมเงินได้ที่เสียภาษี = 300,000 บาท

- รวมภาษี = 7,000 บาท


รอบเงินเดือน 16-31/03/2564 จ่ายวันที่ 05/04/2564

- รวมเงินได้ที่เสียภาษี = 330,000 บาท

- รวมภาษี = 7,200 บาท


กรณีเลือกแสดงรายงาน ภงด.1 ตามระยะเวลาการชำระเงิน (Pay Period) = มีนาคม 2564 --> ภงด.1 จะแสดงดังนี้

- เดือนภาษี = มีนาคม 2564

- เงินได้= 630,000 บาท

- ภาษี = 14,200 บาท


กรณีเลือกแสดงรายงาน ภงด.1 ตามวันจ่าย (Pay Date) = 20/03/2564 --> ภงด.1 จะแสดงดังนี้

- เดือนภาษี = มีนาคม 2564

- เงินได้ = 300,000 บาท

- ภาษี = 7,000 บาท


หรือ กรณีเลือกแสดงรายงาน ภงด.1 ตามวันจ่าย (Pay Date) = 05/04/2564 --> ภงด.1 จะแสดงดังนี้

- เดือนภาษี = เมษายน 2564

- เงินได้ = 330,000 บาท

- ภาษี = 7,200 บาท