Reports - Government Report

การดึงรายงานประกันสังคม/REPORT SSO 1-10
คลิ๊กตรงคำว่า สร้าง/ GENERATE ใส่ชื่อบริษัท เลือกสาขา เลือกแผนก เลือกพนักงาน ใส่เดือนที่ทำจ่ายเงินเดือน/Pay Period เลือกวันที่ยื่น/Submi...
วันศุกร์, 20 สิงหาคม, 2021 เมื่อ 9:13 AM
การดึงรายงานภาษี ภงด.1/PND1 REPORT
คลิ๊กตรงคำว่า สร้าง/ GENERATE ใส่ชื่อบริษัท เลือกสาขา เลือกแผนก เลือกพนักงาน ใส่เดือนที่ทำจ่ายเงินเดือน/Pay Period เลือกวันที่ยื่...
วันจันทร์, 4 มกราคม, 2021 เมื่อ 5:54 PM
PND 1 Online E-Filing/วิธียื่นภงด.1 ออนไลน์
กรณีที่ต้องการยื่นภงด.1 ออนไลน์ หลังจากที่ Export File มาจากระบบแล้ว ไฟล์ที่ได้จะเป็น Text File จะต้องแปลงไฟล์ก่อนถึงจะสามารถยื่นออนไลน์ได้ โดยไที่ลูกค้าจ...
วันจันทร์, 4 มกราคม, 2021 เมื่อ 5:53 PM
รายงานทางราชการตามเดือนที่จ่าย / วันที่จ่าย (Government Reports by Pay Period / Pay Date
ขณะนี้ระบบสามารถเรียกดูรายงานราชการได้ตาม ระยะเวลาการชำระเงิน (Pay Period) และวันที่จ่าย (Pay Date) ดังนี้ 1) กรณีที่สร้างรายงานตาม ระยะเวลาการชำระเง...
วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน, 2021 เมื่อ 11:44 AM
รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVF Report)
การสร้างรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ไปที่ รายงาน (Reports) > รายงานราชการ (Government Reports) > กองทุนสำรองเลี้...
วันศุกร์, 13 สิงหาคม, 2021 เมื่อ 5:10 PM
รายงาน SSF แสดงชื่อของกรรมการ (ไม่เสีย SSF)
ถาม :  ในกรณีของกรรมการบริษัท/พนักงานที่ไม่ต้องเสียประกันสังคม แต่ต้องการให้รายงานประกันสังคม (สปส.1-10) แสดงรายชื่อของกรรมการ/พนักงานที่ไม่ต้องเสียประกันสั...
วันอังคาร, 2 กุมภาพันธ์, 2021 เมื่อ 3:31 PM
เงินได้ที่แสดงในรายงาน กท.20
เงินเดือน (ช่องสีแดง) = เงินเดือน (พนักงานรายเดือน) - เงินหักอื่นๆ ที่ติ๊ก SSF (พนักงานรายเดือน) ค่าจ้าง (ช่องสีเขียว) = ค่าจ้าง (พนักงานรายวัน/รายชั่วโมง)...
วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์, 2021 เมื่อ 4:31 PM
รายงานสปส.1-03 แบบใหม่ (New SSF 1-03 Report)
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) เดิมจะมี 2 แบบคือ 1. แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้วจะใช้แบบ สปส. 1-03 2. แบบขึ้นทะเบียนผ...
วันอังคาร, 2 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 8:49 AM
โปรแกรมแปลงไฟล์รูปแบบใหม่สำหรับการยื่นภงด.1 ออนไลน์
ขณะนี้ทางกรมสรรพากรได้เปลี่ยนโปรแกรมแปลงไฟล์รูปแบบใหม่สำหรับยื่นภงด.1 ทางออนไลน์ โดยเป็นโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลในแบบ RD Prep ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนท...
วันพฤหัสบดี, 11 พฤศจิกายน, 2021 เมื่อ 10:44 AM
การยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ออนไลน์
วิธีการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้ 1) ล็อคอินเข้าใช้งานระบบประกันสังคม 2) ใส่ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ...
วันพฤหัสบดี, 28 ตุลาคม, 2021 เมื่อ 4:59 PM